Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany nazwy i siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi 2014-10-27 17:15:42
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2014-10-27 17:14:14
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego 2014-10-27 17:12:47
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 2014-10-27 17:11:05
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia "powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2020" 2014-10-27 17:03:04
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego na 2015 rok 2014-10-27 17:01:15
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2015 Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-27 16:57:55
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok 2014-10-27 16:53:32
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2017. 2014-10-27 16:49:53